Buffalo Wild Wings Logo

Fenton, MI

3190 Silver Lake Road Fenton, MI 48430-1321

Phone: 810-629-0099

Hours:
Open Today:  Mon: 11:00 AM to 12:00 AM

Sun: 12:00 PM to 12:00 AM
Mon: 11:00 AM to 12:00 AM
Tues: 11:00 AM to 12:00 AM
Wed: 11:00 AM to 12:00 AM
Thurs: 11:00 AM to 1:00 AM
Fri: 11:00 AM to 1:00 AM
Sat: 11:00 AM to 1:00 AM


Get to this location

What's on tap at Fenton, MI